Obchodné podmienky


Tieto obchodné podmienky platia pre nákupy v internetovom obchode www.shop.medicton.sk, ktorého prevádzkovateľom je
Medicton SK s.r.o. identifikačné číslo: 53483901, so sídlom Rázusova 6628/5, 921 01 Piešťany, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 48160/T. 

Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, kde na jednej strane je predávajúci, ktorým je Medicton SK s.r.o. a na druhej strane je kupujúci.

I. Ustanovenia pojmov

 1. Predávajúci“:

Medicton SK s.r.o., IČO: 53483901, so sídlom Rázusova 6628/5, 921 01 Piešťany, zastúpená konateľom spoločnosti Ing. Vratislavom Fabiánom, Ph.D., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 48160/T. Predávajúci je platcom DPH.

Číslo účtu predávajúceho: xxxxxxx vedený v xxxxxxxx

Prevádzkareň: Rázusova 6628/5, 921 01 Piešťany

E-mail: info@medicton.sk

Telefón: +421 910 989 949

 1. Kupujúci“ je akákoľvek osoba (fyzická / spotrebiteľ alebo právnická / podnikateľ), ktorá si objedná tovar v internetovom obchode predávajúceho. Vzhľadom na existujúcu právnu úpravu sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a ktorý spotrebiteľom nie je.
 2. Spotrebiteľom“ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak koná.
 3. Podnikateľom“ je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Podnikateľom je v zmysle týchto obchodných podmienok ďalej ten, kto koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a objednávke uvedie svoje identifikačné číslo. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.
 4. Ustanovenia týkajúce sa zákonných práv spotrebiteľa sa týkajú len kupujúceho v postavení spotrebiteľa.

II. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu na adrese https://www.shop.medicton.sk (ďalej len „internetový obchod“) a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Predávajúci sa najmä zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.
 2. Odlišné dojednania možno dojednať v kúpnej zmluve a takto dohodnuté výnimkám ustanoveným majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 3. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia slovenským právnym poriadkom.
 4. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, apod. Zmluvných partnerov predávajúceho
 5. Kupujúci je pred vlastným uskutočnením objednávky dostatočným spôsobom upozornený na tieto obchodné podmienky, má tak možnosť sa s nimi zoznámiť. Obchodné podmienky sú dostupné na internetových stránkach predávajúceho a je umožnená ich archivácia zo strany kupujúceho.
 6. Ak niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 7. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí.
 8. Predávajúci oznamuje, že splnil voči spotrebiteľovi informačnú povinnosť podľa ust. xyxyxyxy., Občianskeho zákonníka, keď pred samotným uzavretím zmluvy so spotrebiteľom tomu istému povedal:
 • svoju totožnosť, prípadne telefónne číslo alebo adresu pre doručovanie elektronickej pošty alebo iný kontaktný údaj,
 • označenie tovaru alebo služby a opis ich hlavných vlastností,
 • cenu tovaru alebo služby, prípadne spôsob jej výpočtu vrátane všetkých daní a poplatkov,
 • spôsob platby a spôsob dodania alebo plnenia,
 • náklady na dodanie, a ak tieto náklady nemožno vypočítať vopred, údaj, že môžu byť dodatočne účtované,
 • údaje o právach vznikajúcich z chybného plnenia, ako aj o právach zo záruky a ďalšie podmienky na uplatňovanie týchto práv,
 • údaj o dobe trvania záväzku a podmienky ukončenia záväzku, ak má byť zmluva uzatvorená na dobu neurčitú,
 • predávajúci oznamuje, že náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíši od základnej sadzby (v prípade internetového i telefonického pripojenia podľa podmienok operátora kupujúceho.), predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, čo sa netýka príp. zmluvné prepravy,
 • predávajúci oznamuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, ponesie spotrebiteľ náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

III. Objednávka

 1. Kupujúci vykonáva objednávku prostredníctvom internetového obchodu či telefonickej alebo emailovej komunikácie. Prostredníctvom internetového obchodu vykonáva kupujúci objednávku buď ako registrovaný užívateľ zo svojho používateľského účtu alebo v prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 2. Pri registrácii a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
 4. Predávajúci je oprávnený užívateľský účet zrušiť, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 5. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.
 6. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie xyxyxyxy Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 7. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu okrem prípadov, kedy sa jedná o zjavnú chybu v písaní. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

IV. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať, meniť či opraviť údaje, ktoré do objednávky vložil.
 2. Objednávka kupujúceho, ktorá je doručená do systému internetového obchodu predávajúceho, je návrhom kúpnej zmluvy. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
 3. Predávajúci nie je povinný obdržanú objednávku potvrdiť. Nepotvrdené objednávka nie je pre predávajúceho záväzná.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonanú objednávku overiť, neoverenú objednávku je predávajúci oprávnený odmietnuť.
 5. Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho a to na emailovú adresu, z ktorej bola odoslaná objednávka alebo ktorá bola uvedená pri objednávke tovaru. S potvrdením objednávky dostane kupujúci aktuálne znenie týchto obchodných podmienok vrátane reklamačného poriadku.

V. Cena predmetu, kúpa a jej splatnosť

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky. Ceny sú pre spotrebiteľov konečné, tj. vrátane DPH, prípadne všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovar zaplatiť.
 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške.
 3. Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
 • v hotovosti v prevádzkarni,
 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke,
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho,
 • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GP webpay;
 • bezhotovostne platobnou kartou,
 • na faktúru so splatnosťou iba po uzavretí rámcovej zmluvy
 • prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou.

4. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté právo predávajúceho žiadať úhradu kúpnej ceny tovaru vopred.

5. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od objednania tovaru.

VI. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Kupujúci spotrebiteľ má v súlade s ustanovením xyxyxyx Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí , beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.
 2. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti.
 4. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného pomocou tohto formulára >> na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia xzxzxx Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.
 6. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 7. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením xzxzxx 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
 8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

VII. Právo z vadného plnenia

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi, najmä ustanoveniami §xzxzxzxx., Občianskeho zákonníka a zákonom §xzxzxzxx o ochrane spotrebiteľa
 2. Predávajúci odporúča kupujúcemu pred prvým použitím preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. V opačnom prípade sa kupujúci vystavuje nebezpečenstvu, že svojim nesprávnym užívaním vec poškodí a nebude môcť vzniknutú vadu uplatniť v rámci svojho práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za chybu.
 3. Predávajúci zodpovedá za to, že predávaný výrobok pri prevzatí nemá vady, najmä odpovedá, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

4. Ak vykazuje predávaný výrobok vady alebo nemá vlastnosti v predchádzajúcom odseku uvedenej, má kupujúci právo na bezplatné riadne a včasné odstránenie vady, právo na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty, a ak nie je to možné, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, podľa dohody zmluvných strán.

5. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu alebo sám vadu spôsobil, ďalej u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

VIII. Reklamačný poriadok pre spotrebiteľa

 1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje iba na kupujúci v postavení spotrebiteľa a upravuje reklamácie vád, ktoré sa na tovare dodanom kupujúcemu vyskytnú v záručnej dobe, a to z dôvodu chybného plnenia alebo v rámci záruky za akosť, ak bola poskytnutá.
 2. Kupujúci tovar podľa možnosti prehliadne čo najskôr po jeho prevzatí v súlade s xzxzxzxx Občianskeho zákonníka a presvedčí sa o jeho vlastnostiach a množstve.
 3. Pokiaľ sa jedná o zásielku dodávanú prostredníctvom poštových služieb alebo externého dopravcu je kupujúci povinný bezprostredne po obdržaní tovaru skontrolovať správnosť dodaných položiek, ich úplnosť a prípadnej viditeľné poškodenia vzniknuté prepravou. Zistené chyby musia byť vyznačené na dodací list a potvrdené dopravcom, inak nebudú uznané. Ostatné vady zistené po rozbalení tovaru je kupujúci povinný ihneď písomne ​​oznámiť predávajúcemu.

Uplatnenie reklamácie

 1. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
 2. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady v prevádzke predávajúceho alebo zaslaním e-mailu na info@medicton.sk, a to pokiaľ možno s odovzdaním chybného tovaru predávajúcemu, alebo odoslaním tovaru na adresu prevádzky predávajúceho. K reklamovanému tovaru je vhodné priložiť čitateľnú kópiu dokladu o nákupe (faktúru či je potrebné kúpe preukázať iným spôsobom) a ďalej vyplnený formulár >>, v ktorom bude popísaná závada a navrhnutý spôsob vybavenia reklamácie.
 3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním. Kratšia životnosť výrobku v takom prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list / potvrdenie). Ten môže byť nahradený dokladom o zakúpení veci, ak obsahuje obchodnú firmu predávajúceho, IČO a sídlo.
 4. Záruku treba vždy potrebné uplatniť u predávajúceho písomne ​​poštou alebo e-mailom a jednoznačne určiť k akému tovar sa vzťahuje (uvedenie čísla faktúry / dodacieho listu, kódu tovaru, popis vady, fotografie). Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené najmä:
 • používaním produktu spôsobom, pre ktorý nebol určený, vyrobený a testovaný
 • bežným opotrebením
 • nevhodnou manipuláciou, pádom, úderom deformácií
 • neoprávneným zásahom do konštrukcie alebo mechaniky, opravami vykonávanými nezaškoleným personálom
 • nerešpektovaním „návodu na použitie“, ak bol predložený

Vybavenie reklamácie

 1. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade márneho uplynutia tejto lehoty má spotrebiteľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 2. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia je požadovaný; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu na jeho žiadosť písomné potvrdenie o povinnostiach z chybného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, teda záruka za akosť, predávajúci v ňom určí podmienky a rozsah záruky za akosť.
 3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy slúži príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/ K riešeniu online sporov môžete tiež využiť platformu: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

IX. Preprava a dodanie tovaru

 1. Predávajúci je podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke a kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní.
 2. Spôsob dodania tovaru je určený v objednávke. Pokiaľ nie je písomne ​​dohodnuté inak, ide úhrada dopravného na ťarchu kupujúceho a jeho výška bude stanovená v objednávke. Kupujúci preberá najneskôr odoslaním tovaru (odovzdaním tovaru na prepravu), riziko vzniku škody na tovare.
 3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 6. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

Prílohy:

vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy
formulár pre uplatnenie reklamácie.

V Piešťanoch dňa 31. 5. 2021